DirectivaLa junta directiva està formada per:

PRESIDENTA: Damiana Mª Moll Servera
VICEPRESIDENT: Francesc Xavier Barceló Bauçà
SECRETÀRIA:  Fracisca Roig Mas
TRESORERA: Apol·lònia Mª Moll Servera
VOCAL: Víctor Heitzman Zamora
VOCAL: Bartomeu Barceló Oliver
VOCAL: Joan Noguera Vich
VOCAL: Tomeu Rigo Aguilar
VOCAL: Rosa Gayà Ferrer