DirectivaLa junta directiva està formada per:

PRESIDENTA: Damiana Mª Moll Servera
VICEPRESIDENT: Joan Noguera Vich
SECRETÀRIA:  Fracisca Roig Mas
TRESORERA: Apol·lònia Mª Moll Servera
VOCAL: José Miguel Jiménez Rodríguez
VOCAL: Bartomeu Barceló Oliver

VOCAL: Tomeu Rigo Aguilar
VOCAL: Rosa Gayà Ferrer