DirectivaLa junta directiva està formada per:

PRESIDENTA: Damiana Mª Moll Servera
VICEPRESIDENT: José Miguel Jiménez Rodríguez

SECRETÀRIA:  Marta Obrador Moll
TRESORERA: Apol·lònia Mª Moll Servera

VOCAL: José Ramón Grimaldo Martínez
VOCAL: Gregori Julià Mora
VOCAL: Bernat Lliteres Soler
VOCAL: Bàrbara Maria Cerdà Monserrat
VOCAL: Mohamed Raissi
VOCAL: Joan Carles Alcina Servera
VOCAL: Bartomeu Barceló Oliver